Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Tmi Kirsti Hyppönen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.1.2019

1. Rekisterinpitäjä Tmi Kirsti Hyppönen, Lepomäentie 109, 01900 Nurmijärvi, y-tunnus: 1952938-5, sähköposti: kirsti@haukunto.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Kirsti Hyppönen, kirsti@haukunto.fi,  puh. 040 563 6713

3. Rekisterin nimi Asiakasrekisteri Tmi Kirsti Hyppönen

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitamiseen sekä palvelujen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumeron, osoite, markkinointiluvat- ja kiellot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. nettiajanvarauksesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietonsa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteystyökumppaneille (kirjanpitäjä). Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin kuin tekniset ratkaisut sitä vaativat. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yrittäjien/työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Paperisina versioina tallennetut tiedot on sijoitettu lukolliseen kaappiin. Tietoihin pääsee vain rekisterin pitäjä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää allekirjoitetulla kirjeellä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytä tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilön on mahdollista saada tietoonsa itseään koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää allekirjoitettuna kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietoa evästeiden käytöstä Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Kannattaa huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.